Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
– Aan Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– daten
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Informatie over het herroepingsrecht van de consument bij een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons als Kulturbüro Gronau GmbH door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
– Aan Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– daten
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten bij een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende delen of onderdelen

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
– Aan Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– daten
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd;

Annuleringsvoorwaarden voor een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons als Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
– Aan Kulturbüro Gronau GmbH, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau, info@stadtmarketing-gronau.de, 02562 99006
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– daten
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument is toegesneden.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, indien wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen, nadat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en u tegelijkertijd hebt bevestigd, dat u uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst onzerzijds. Wij wijzen erop dat wij de sluiting van het contract afhankelijk kunnen stellen van de voornoemde instemming en bevestiging.