Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbestedingen en bestekken
3. orderprocedure en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5. levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de contracttekst
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Kulturbüro Gronau GmbH, bedrijfsleider Thomas Albers, Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen “Klant”) gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldige versie.

1.2. U kunt onze klantendienst in de toeristische informatie bereiken voor vragen, klachten en reclamaties onder het telefoonnummer 02562 99006 en per e-mail onder info@stadtmarketing-gronau.de.

1.3. Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbestedingen en bestekken
De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

3. orderprocedure en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze via de knop “Winkelen” in een zogeheten winkelwagen verzamelen. Binnen de winkelwagen kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. verwijderd. Vervolgens kan de klant overgaan tot de voltooiing van het bestelproces in de winkelwagen door te klikken op de knop “Verdergaan naar kassa”.

3.2. Door op de knop “bestelling met betalingsverplichting” te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken en de browserfunctie “terug” gebruiken om terug te keren naar het winkelwagentje of het bestelproces helemaal afbreken. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd, dan wel binnen 2 dagen de verzending aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.

3.4. Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt de overeenkomst gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek om betaling. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, trekt de verkoper zich terug uit de overeenkomst met als gevolg dat de order ongeldig is en de verkoper niet verplicht is tot levering. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgehandeld. Een reservatie van het artikel met voorafbetaling gebeurt dus maximum voor 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.2. Bovenop de vermelde prijzen rekent de verkoper verzendingskosten aan voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de koper worden meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5. levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt de levering na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door toedoen van de koper mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen zullen onverwijld aan de klant worden terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde tegenprestatie terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bv. beperking van levering aan bepaalde landen) op een afzonderlijke informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten
6.1. De klant kan een keuze maken uit de beschikbare betaalwijzen in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces. De klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling zonder aftrek vooraf geschieden.

6.3. Indien derde partijen belast zijn met de betalingsverwerking, bv. Paypal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.

6.4. Indien de vervaldatum voor betaling is vastgesteld volgens de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om moratoire interesten te betalen, sluit niet uit dat de verkoper verdere vorderingen wegens door het verzuim veroorzaakte schade kan instellen.

6.6. De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover de vorderingen uit dezelfde contractuele verhouding voortvloeien.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling is ontvangen.

8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie
8.1. De garantie wordt bepaald volgens de wettelijke voorschriften.

8.2. Voor de door de verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten zullen op de hoogte worden gebracht van de garantievoorwaarden alvorens het orderproces te starten.

9. aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, ongeacht de andere wettelijke vereisten voor vorderingen.

9.2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Voorts is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de niet-nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dat geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn vermeld.

9.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onverlet.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslag van de contracttekst
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging, uiterlijk echter bij de levering van de goederen, ontvangt de klant verder een exemplaar van de AGB, samen met de herroepingsinstructie en de verwijzingen naar de verzendkosten, alsmede de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielruimte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken wij die niet toegankelijk op het internet.

11. slotbepalingen
11.1. De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2. De contractuele taal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.